نرجس کرامتی

درباره من

دکتر نرجس کرامتی
image

استادیار گروه آموزشی نانو شیمی @ دانشکده نانوفناوری

...

محقق گوگل

(1399/9/7)

استنادات

123

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/9/7)

استنادات

90

مقالات

10

h-index

5

مؤلفین همکار

12

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1378

کارشناسی

صنعتی اصفهان

1385

کارشناسی ارشد

صنعتی اصفهان

1389

دکترا

صنعتی امیرکبیر

تجارب

1393 تا کنون

عضو هیات علمی دانشکده نانوفناوری

دانشگاه سمنان

مهارت ها

آشنایی با نرم افزارهای طراحی آزمایش (DOE) مانند Design Expert

آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مهندسی شیمی مانند HYSYS، ASPEN

اولویت های پژوهشی

تصفیه آب و پساب (فرایندهای اکسایش پیشرفته، فرایندهای غشایی، استخراج فاز جامد، جذب سطحی، ...)

سنتز و مشخصه یابی نانو مواد (فوتوکاتالیستها، جاذبها، ...)

بهینه سازی فرایندی و طراحی آزمایش

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Experimental design and RSM modeling of tetracycline photocatalytic degradation using rGO/ZnO/Cu
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2020)
9211135001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^بهنام خوش اندام, ^نرجس کرامتی
Optimization of Photocatalytic Degradation of Tetracycline using Titania based on Natural Zeolite by Response Surface Approach
JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY(2020)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Optimization of Photocatalytic Degradation of Tetracycline using Titania based on Natural Zeolite by Response Surface Approach
JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY(2020)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
the effect of solvents on photocatalytic activity of Fe-BTC metal organic framework obtained via sonochemical method
Journal Inorganic and Nano-Metal Chemistry(2019)
8821130010, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis and characterization of Ag-ZnO@Clinoptilolite for photocatalytic degradation of Tetracycline
Journal of Applied Research in Water and Wastewater(2019)
9311721001, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Photocatalytic Degradation of Methylene blue with Synthesized rGO/ZnO/Cu
CHEMICAL PHYSICS LETTERS(2019)
9211135001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^بهنام خوش اندام, ^نرجس کرامتی
Ultrasonic-assisted synthesis of new photocatalyst based on Fe-benzentricarboxylic (Fe-BTC) metal organic framework: Characterization and photocatalytic properties
JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY(2019)
9411721002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
بررسی روش¬های سنتز نور کاتالیست تیتانیا (تیتانیم دی اکسید) بر پایه مزومتخلخل سیلیسی و عوامل موثر در عملکرد آن
مجله مهندسی شیمی ایران(2018)
9512722002, ^نرجس کرامتی*
بررسی روشهای سنتز نانوفوتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم بر پایه سیلیکا بفرم آئروژل و میزان کارایی آن در فرایند تخریب فوتوکاتالیستی
دنیای نانو(2016)
9322721001, ^نرجس کرامتی*
Influence of parameters on the photocatalytic degradation of tetracycline in wastewater: A review
CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2016)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis of Nanocomposite Based on Semnan Natural Zeolite for Photocatalytic Degradation of Tetracycline under Visible Light
Advances in Environmental Tehnology(2016)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Optimization of Photocatalytic Degradation of Tetracycline using Titania based on Natural Zeolite by Response Surface Approach
JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY(0)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Optimization of Photocatalytic Degradation of Tetracycline using Titania based on Natural Zeolite by Response Surface Approach
JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY(0)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
بررسی تاثیر عاملدار کردن نانوفوتوکاتالیستها بر عملکرد آنها
هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوری های بومی ایران(2020-09-21)
9712722002, ^نرجس کرامتی*
بررسی روشهای متداول اصلاح شیمیایی جاذبهای زئولیتی با هدف حذف گزینشی فلزات سنگین
هفتمین کنگره ملی شیمی و مهندسی شیمی ایران با تاکید بر فن آوری های بومی ایران(2020-09-20)
9711244002, ^مسعود نصیری زرندی*, ^نرجس کرامتی
جذب رنگ رودامین بی با استفاده از چارچوب ایمیدازولات زئولیتی - 11 سنتزی
دومین کنگره ملّی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری(2019-11-13)
9611138010, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Synthesis, Characterization and Photocatalytic properties of Zeolitic Imidazolate Framework-11
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611138020, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Synthesis of ZIF-11 Nanoparticles as Adsorbent
بیست و ششمین کنفرانس شیمی تجزیه ایران(2019-08-25)
9611722003, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
اصلاح و بهبود روش های سنتز نانوکامپوزیت زئولیت LTA مغناطیسی شده
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران(2019-07-23)
9511722002, ^نرجس کرامتی*, رضوان ترکمان
Novel synthesis of CuO/MgO nanoparticles for determination of the biomolecule
The 13th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran/ سیزدهمین سمینار ملی دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران(2019-02-27)
9511722005, علی اکبر طرلانی*, ^نرجس کرامتی
Copper oxide/MWCNT nanocomposite as a new electrocatalyst for ascorbic acid oxidation
The 13th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran/ سیزدهمین سمینار ملی دوسالانه الکتروشیمی انجمن شیمی ایران(2019-02-27)
9511722005, علی اکبر طرلانی*, ^نرجس کرامتی
Structure and Photocatalytic Activity Studies of TiO2/CdS@MCM
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران/The 16th Iranian National Congress of Chemical Engineering(2019-01-22)
9512722002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
بررسی عملکرد فوتوکاتالیستی تیتانیاهای بارگذاری شده بر مونت موریلونیت در حذف آلاینده‌ها
International Congress and Exhibition of Sciences and Innovative Technologies (ICESIT-2018)(2018-09-05)
9511138011, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
بررسی روش¬های اصلاح مساحت سطح تیتانیا بر پایه مزومتخلخل سیلیکا و بهبود خواص فوتوکاتالیستی آن
اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین(2018-05-08)
9512722002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
A Novel Magnetically Separable CoFe2O4/CuO Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue under Visible Light
7th International Conference on Nanostructures (ICNS7)(2018-02-27)
9411139003, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Ultrasonic synthesis of Fe-BTC metal-organic framework as photocatalyst: Effects of reaction time and temperature
ششمین کنفرانس بین المللی مواد نانوساختار و ریزدانه(2017-11-12)
9411721002, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Visible Light-Driven Aerogel Cu-TiO2/SiO2 Photocatalyst for Degradation of Ethyl benzene
ششمین کنفرانس بین المللی مواد نانوساختار و ریزدانه(2017-11-12)
9322721001, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis and Characterization of Nano Clinoptilolite/Ag/ZnO zeolite
4th Iran International Zeolite Conference(2017-08-23)
9311721001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
Enhancement of the photocatalytic activity of TiO2 by doping onto Clinoptilolite towards degradation of Tetracycline
هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست(2016-11-07)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Structural investigations of Cu-N-TiO2/SiO2 porous nanocomposite
ششمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو(2016-10-26)
9322721001, ^نرجس کرامتی, ^محسن مهدی پور قاضی
Statistical investigation of photocatalytic degradation of Tetracycline under UV irradiation
ششمین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو(2016-10-26)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synthesis of Ag/ZnO Nanoparticles Using Solution Combustion Synthesis (SCS)
6th international congress on nanoscience and nanotechnolog(2016-10-26)
9311139015, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^نرجس کرامتی
A review on roles of operational parameters on photocatalytic degradation of tetracycline in aqueous solution
اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی(2016-02-03)
9311721005, ^نرجس کرامتی*, ^محسن مهدی پور قاضی
سنتز نانو ذره Ag/ZnO با استفاده ار روش سنتز احتراقي محلول در فرآيند فتوكاتاليستي براي تخريب آلاينده هاي آلي و بررسي سينتيك واكنش آن
حداديان نجمه(تاریخ دفاع: 1395/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد نانو فتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيوم بر پايه زئوليت كلينوپتيلولايت براي تخريب فتو كاتاليستي تتراسايكلين
سعادتي فرزانه(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تخريب تتراسايكلين با استفاده از نانو فتو كاتاليست اكسيد روي-نقره- زئوليت كلينوپتيلولايت
حاتم زاده دهبنه سارا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد نانوفوتوكاتاليست دي اكسيد تيتانيوم بر پايه سيليكا آئروژل براي تخريب فوتوكاتاليستي اتيل
شيرزاد طاقانكي ندا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرآيند تخريب آلاينده آلي با استفاده از نانو فتوكاتاليست سنتز شده بر پايه cofe2o2
جزو خطيب زاده بهاره(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و تخريب متلين بلو با استاده از تركيبات چهارچوب آلي ـ فلزي به عنوان فوتوكاتاليست
حسين زاده مهري السادات(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و كاربرد نانوزئوليت نوع A مغناطيس اصلاح‌شده براي استخراج و جداسازي فلزات سنگين از محلول حاصل از فروشويي لجن مس آندي
حسيني لواساني سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و كاربرد نانوزئوليت نوع A مغناطيس اصلاح‌شده براي استخراج و جداسازي فلزات سنگين از محلول حاصل از فروشويي لجن مس آندي
حسيني لواساني سيد عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت اكسيد مس (II) ـ اكسيد منيزيم و بررسي كاربرد كاتاليستي و الكتروكاتاليستي آن
ضرغام پور عبدالله(تاریخ دفاع: 1398/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و شناسايي نانوكامپوزيت اكسيد مس (II) ـ اكسيد منيزيم و بررسي كاربرد كاتاليستي و الكتروكاتاليستي آن
ضرغام پور عبدالله(تاریخ دفاع: 1398/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي عملكرد نانوفوتوكاتاليست دي‌اكسيد تيتانيوم / سولفيد كادميوم بر پايه MCM-41 براي تخريب فوتوكاتاليستي متيلن بلو
فاطمي پيام نيلوفر(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعاليت هاي فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت تيتانياي اصلاح شده بر پايه زئوليت مونت موريلونيت در تخريب آلاينده هاي آلي
قناد اميررضا(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فعاليت هاي فوتوكاتاليستي نانو كامپوزيت تيتانياي اصلاح شده بر پايه زئوليت مونت موريلونيت در تخريب آلاينده هاي آلي
قناد اميررضا(تاریخ دفاع: 1398/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو جاذب مغناطيسي بر پايه چارچوب آلي فلزي (ZIF-8@SnO2@CoFe2O4) جهت حذف همزمان باكتري استافيلوكوس اورئوس و اشرشياكولي و يون‌هاي نيكل از محلول آبي
رودباري رويا(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ايزوترم و سينتيك جذب رنگ از پساب آبي با استفاده از نانو ساختارچارچوب ايميدازولات زئوليتي
رضايي زهره(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند تخريب فوتو كاتاليستي تركيبات آلي با استفاده از چارچوب هاي آلي- فلزي نانو ساختار زئوليتي اصلاح شده
هوشيار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند تصفيه پساب بخش نمك پايين واحد الفين شركت هاي پتروشيمي توسط سيستم بايوراكتور هوازي غشايي غوطه ور
محمدي زهره(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Application of response surface methodology for optimization of operational variables in photodegradation of aqueous styrene under visible light
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2015)
^نرجس کرامتی, نرگس فلاح, بهرام ناصرنژاد
عملکرد مواد و غشاهای نانوساختار در تصفیه آب
(2017-07-20)
معادلات اساسی انتقال جرم در یک لایه غشایی
(2017-01-18)
فرآیند الکترودیالیز و استفاده مجدد از آب (رویکردهای نوین)
(2015-12-20)
سنتز اولتراسونیک فوتوکاتالیست بر پایه چارچوب آلی-فلزی آهن-بنزن تری کربوکسیلیک
دانشگاه سمنان(2019-11-02)
تخریب اتیل بنزن با تیتانیا/سیلیکای دوپ شده
دانشگاه سمنان(2019-03-11)
تخریب اتیل بنزن با تیتانیا/سیلیکای دوپ شده
دانشگاه سمنان(2019-03-11)
ساخت شبکه ی زئولیتی متخلخل ایمیدازولایت و به کار گیری آن در تخریب آلاینده های آلی پساب های نساجی
دانشگاه سمنان(2020-02-12)
سنتز اولتراسونیک فوتوکاتالیست بر پایه چارچوب آلی-فلزی آهن-بنزن تری کربوکسیلیک
دانشگاه سمنان(2019-11-02)
ساخت کامپوزیت دی اکسید تیتانیای اصلاح شده/ زئولیت مونت موریلونیت برای حذف و تخریب آلاینده های رنگی و دارویی
دانشگاه سمنان(2019-06-15)
بررسی کارایی نانوکامپوزیت اکسید روی/ آلومینا در تخریب فوتوکاتالیستی آنتی بیوتیک مترونیدازول از محیطهای آبی
(2017-10-02)
طراحی و ساخت راکتور فوتوکاتالیستی برای حذف رنگهای آزو
(2016-03-07)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مکانیک سیالات پیشرفته   (149 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
محاسبات عددی پیشرفته   (143 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
طراحی راکتور پیشرفته   (211 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : نانوفناوری
ریاضیات مهندسی پیشرفته   (197 بار دانلود)
رشته : مهندسی نفت , گرایش : مخازن هیدروکربوری
روشهای اندازه گیری کمیتهای مهندسی   (101 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
محاسبات عددی   (171 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی
فرایندهای پتروشیمی   (136 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
راکتور پیشرفته (1399/02/29)
فرایندهای پتروشیمی (1399/02/25)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/24)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/23)
راکتور پیشرفته (1399/02/22)
راکتور پیشرفته (1399/02/22)
راکتور پیشرفته (1399/02/21)
فرایندهای پتروشیمی (1399/02/18)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/16)
راکتور پیشرفته (1399/02/14)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/12)
فرایندهای پتروشیمی (1399/02/11)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/09)
راکتور پیشرفته (1399/02/08)
راکتور پیشرفته (1399/02/07)
راکتور پیشرفته (1399/02/07)
فرایندهای پتروشیمی (1399/02/06)
فرایندهای پتروشیمی (1399/02/06)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/05)
فرایندهای پتروشیمی (1399/02/04)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/04)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/02/03)
راکتور پیشرفته (1399/02/01)
راکتور پیشرفته (1399/01/31)
فرایندهای پتروشیمی (1399/01/30)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/01/29)
فرایندهای پتروشیمی (1399/01/28)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/01/27)
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1399/01/26)
راکتور پیشرفته (1399/01/25)
راکتور پیشرفته (1399/01/24)
فرایندهای پتروشیمی (1399/01/23)
راکتور پیشرفته (1399/01/20)
فرایندهای پتروشیمی (1399/01/20)
فرایندهای پتروشیمی (1399/01/20)
فرایندهای پتروشیمی (1399/01/20)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

میدان سعدی، ابتدای بلوار مولوی، ساختمان پردیس علوم و فناوریهای نوین دانشگاه سمنان
narjeskeramati@semnan.ac.ir
02331535408

فرم تماس